مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: جهانشیر توکلی‌‌زاده , نرجس بحری
کلیدواژه ها :
: 5253
: 55
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: مهدی مشکی, محمد جواد فانی
کلیدواژه ها : کمپیلوباکتر ژژونی - کمپیلوباکترکولای - لاشه طیور - گناباد
: 7018
: 24
: 0
ایندکس شده در :
زمينه و هدف: كمپيلوباكتر يكي از علل عمده گاستروانتريت در انسان بوده و گوشت طيور به عنوان مهمترين عامل انتقال باكتري به انسان مطرح مي باشد. مطالعه حاضر به منظور تعيين ميزان شيوع كمپيلوباكتر در لاشه هاي طيور كشتارگاه شهرستان گناباد صورت پذيرفت. روش تحقيق: در اين مطالعه مقطعي- كاربردي تعداد 100 نمونه از لاشه هاي طيور، به صورت تصادفي ساده انتخاب و با استفاده از روش نمونه گيري Rinse test به منظور شناسايي كمپيلوباكترها مورد بررسي قرار گرفتند. بعد از قرار گرفتن نمونه ها در محيط غني كننده اگزتربراث، در محيط انتخابي اسكايروآگار حاوي 5% خون دفيبرينه اسب كشت و بعد از انكوباسيون به مدت 48 ساعت در دمايc42 در شرايط ميكروائروفيليك، كلني هاي مشكوك گرم منفي و ميله اي شكل جهت آزمايشهاي اكسيداز، كاتالاز، هيدروليز هيپورات و حركات دارتي شكل مورد بررسي قرار گرفتند.يافته ها: از مجموع 100 نمونه مورد بررسي، 31 نمونه (31%) از لحاظ وجود كمپيلوباكتر مثبت تشخيص داده شد. آزمايشهاي بيوشيميايي كمپيلوباكترهاي جدا شده نشان داد كه ميزان شيوع كمپيلوباكتر ژژوني ( 29/61% ) بيشتر از كمپيلوباكتركولاي (71/38%) بود. نتيجه گيري: با توجه به وجود كمپيلوباكتر در لاشه هاي طيور، پخت كامل گوشت طيور، شستشوي صحيح لاشه و بهبود كنترل كيفي لاشه ها جهت گونه هاي كمپيلوباكتر در كشتارگاه ضروري است.
نویسندگان: فضل ا غفرانی پور
کلیدواژه ها :
: 6328
: 0
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: مهدی مشکی
کلیدواژه ها : عزت نفس - برنامه طراحي شده ESE - دانشآموز اول ابتدايی - دختر
: 3896
: 49
: 0
ایندکس شده در :
زمينه و هدف: با توجه به اهميت عزت نفس در تأمين سلامت رواني دانشآموزان و اين موضوع كه عزت نفس در تعامل با ديگران حاصل ميشود و سبب داشتن تصور مثبت از خود و پيدايش حسي ارزشمند و عامل موفقيت دانشآموزان ميگردد، مطالعه حاضر با هدف تعيين تأثير برنامه آموزشي ارتقا عزت نفس (ESE) از سري برنامههاي آموزشي Live Wire Media در نمونهاي از دانشآموزان دختر كلاس اول ابتدايي انجام شد.روش تحقيق: در اين مطالعه نيمهتجربي كه در سال 1385 انجام شد، نمونهگيري به شيوه تصادفي و مداخله به صورت آموزش برنامه طراحيشده ESE انجام شد. نمونهها شامل دختران كلاس اول بودند كه از يكي از دبستانهاي غرب تهران انتخاب شدند. 29 دانشآموز در گروه آزمون و 31 دانشآموز، در گروه شاهد قرار گرفتند. با استفاده از پرسشنامه پوپ با همه نمونهها در ابتداي پژوهش و پس از 9 هفته مصاحبه گرديد؛ سپس برنامه آموزشي به مدت 18 جلسه در طي 9 هفته شامل آموزش نظري و كارگاه آموزشي به صورت نمايش رفتارهاي صحيح مانند قدرداني از خود، كنترل خشم، مسؤوليتپذيري براي گروه آزمون اجرا گرديد. مصاحبه مجدّد با هر دو گروه پس از نيمسال صورت گرفت. دادهها با استفاده از نرمافزار آماري SPSS و آزمونهاي Chi-Square،t و رگرسيون لجستيك دوتايي، در سطح معنيداري 05/0P≤ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.يافتهها: بر اساس تحليل آماري پيش آزمون و پس آزمون، آموزش به طور معنيداري نمرات عزت نفس را در ميان گروه آزمون بهبود بخشيده بود (05/0P<). تفاوت بين ميانگين رشد نمره عزت نفس در گروه شاهد در طيّ نيمسال، 6/3±1/1- و در گروه آزمون در طي اجراي برنامه آموزشي 7/3±3/4 و معنيدار بود (000/0P<) و دانشآموزان گروه آزمون نسبت به دانشآموزان گروه شاهد از رشد مثبت و موفقيتآميزي برخوردار بودند.نتيجهگيري: نتايج بيانگر نقش و اثر مثبت اين برنامه آموزشي طراحي شده بر ارتقاي عزت نفس دانشآموزان سال اول دبستان بود.