مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: ابراهیم حاجی زاده
کلیدواژه ها : بهداشت روان - دانشجویان - آموزش - الگوی پرسید
: 12620
: 1573
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: آسیب پذیری دانشجویان به ویژه شاغلین به تحصیل در رشت ههای علوم پزشکی در مقابل موقعی تها و مشکلاتمختلف می تواند بطور خاص بر سلامت روانی آنها اثرگذار باشد. در این راستا مطالعه حاضر با هدف بکارگیری یک برنامهمشارکتی - مهارتی بر اساس الگوی پرسید به منظور ارتقای احترام به خود و بهداشت روان دانشجویان دانشگاههای علومپزشکی گناباد و بیرجند در مدت دو سال انجام شد.روش کا : ر مطالعه حاضر یک تحقیق تجربی بر اساس الگوی پرسید بود که 154 دانشجو به صورت تصادفی برای گروههایآزمون و شاهد انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های عوامل مستعدکننده، قادرکننده و تقویت کننده، احترام بهاستفاده شد. برنامه مداخله به شیوه بحث گروهی متمرکز و در قالب مهارتهای زندگی منتخب طراحی GHQ- خود روزنبرگ و 28و اجرا شد و پس از پایان جلسات برنام هریزی شده در هر دو گروه به طور مجزا برآورد و مقایسه گردید. اطلاعات استخراج شدهتجزیه و تحلیل گردید. SPSS با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی درقالب نرم افزارنتای : ج بررسی یافته ها نشان داد که عوامل مستعدکننده، عوامل قادرکننده و تقوی تکننده، احترام به خود و بهداشت رواندانشجویان در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد بعد از مداخله تفاوت معنی داری داشتند. بطوری که پس از مداخله متغیرهایو عوامل قادرکننده و تقوی تکننده (P
نویسندگان: فضل ا غفرانی پور
کلیدواژه ها :
: 8064
: 0
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: جهانشیر توکلی‌‌زاده , نرجس بحری
کلیدواژه ها :
: 6726
: 55
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: فضل اله غفرانی پور, پرویز آزاد فلاح
کلیدواژه ها : سلامت روان - عزت نفس - باور كنترل سلامت - دانشجو
: 12670
: 160
: 0
ایندکس شده در :

سابقه و هدف: مفهوم سلامت روان شامل احساس دروني خوب بودن و اطمينان از كارآمدي و اتكا به خود، ظرفيت رقابت، تعلق بين نسلي و خودشكوفايي توانايي­هاي بالقوه و هيجاني و غيره مي­شود. سلامت روان چيزي فراتر از نبود اختلالات رواني است . اين مطالعه در راستاي تاثير يك برنامه آموزشي با به كارگيري باورهاي كنترل سلامت و عزت نفس بر ارتقا ي سلامت روان دانشجويان در طي سال­هاي 1383 تا 1386 انجام شده است.

مواد و روش­ها: مطالعه حاضر يك تحقيق نيمه تجربي ا ست. نمونه­هاي انتخاب شده 144 نفر از دانشجويان دانشگاه­هاي علوم پزشكي گناباد و بيرجند مي ­ب اشن د كه به صورت تصادفي چندمرحله­اي در دو گروه آزمون (71) و گواه (73) برگزيده و همسان­سازي شدند. ابزار گردآوري اطلاعات شامل پرسشنامه­هاي دموگرافيك، جايگاه مهار كنترل سلامت چندوجهي ، عزت نفس روزنبرگ و GHQ-28 بودند. برنامه­ي آموزشي مورد مداخله در قالب خودشناسي و اعتماد به نفس، اعتقاد و باورهاي دروني و بيروني كنترل سلامت و عزت نفس بر روي گروه آزمون و به صورت روش بحث گروهي متمركز در ط ي 1 1 جلسه آموزشي توسط محققين طراحي و اج ر ا شد . پرسشنامه­ها قبل، بلافاصله و پس از سه ماه از مداخله در هر دو گروه به طور مجزا ا ر ايه و مقايسه گرديد ند . اطلاعات استخراج شده با استفاده از روش­هاي آمار توصيفي و استنباطي (آناليز رگرسيون، ANOVA ، همبستگي و تي ) در قالب نرم­افزار SPSS تجزيه و تحليل گرديد.

نتايج: يافته­ها نشان دادند كه بين متغيرهاي مورد نظر در گروه آزمون نسبت به گروه گواه، قبل و بعد از مداخله تفاوت معناداري وجود دا رد . به طوري كه بلافاصله پس از مداخله باورهاي بيروني كنترل سلامت كاهش معنادار و باور دروني و عزت نفس افزايش معناداري داشتند (0001/0 p< ) . همچنين پس از سه ماه از پايان برنامه ، سلامت روان دانشجويان افزايش معناداري نشان داد (0001/0 p< ) .

نتيجه­گيري: اين برنامه طراح ي شده موجب توانمندي ، مشاركت و بهبود باورهاي كنترل سلامت ، عزت نفس و در نهايت منجر به ارتقا ي سلامت روان دانشجويان مي­شود كه تداوم تاثير آن نياز به پيگيري و ا ستمرار دارد.